Bezpečnost práce

- Hodnocení pracovních rizik, identifikace nebezpečí, vyhodnocení závažnosti rizika, návrh opatření k jejich odstranění

- Vyšetření příčin pracovních úrazů, zpracování a vedení veškeré agendy pracovních úrazů vč. návrhu, popř. stanovení opatření k zábraně opakovaného vzniku podobného pracovního úrazu

- Vyšetření příčin smrtelných a závažných úrazů (s hospitalizací převyšující 5 dnů), vč. zpracování příslušné agendy k těmto druhům pracovních úrazů

- Zajištění veškerých hlášení o vzniku pracovních úrazů všem orgánům ve smyslu Nař. vl. 494/2001 Sb., vč. odpovědnosti za správnost, úplnost a včasnost hlášení

- Odbornou pomoc při tvorbě místních bezpečnostních pravidel

- Školení a instruktáže z předpisů BOZP - vč. přezkoušení znalostí předpisů BOZP zkušebním testem

-Provádění kontrol BOZP na pracovištích zaměstnavatele vč. návrhu opatření k odstranění zjištění závad

- Odborné posouzení stavu provozních objektů, pracovišť, strojů, zařízení, technologií, pracovních postupů a pracovních podmínek z hlediska požadavků příslušných předpisů k zajištění BOZP (mimo vyhrazených technických zařízení, pro které platí zvláštní předpisy)

- Vydání stanovisek ke všem opatřením zaměstnavatele, ve kterých je dotčen zájem BOZP

- Případně další služby BOZP dle individuální dohody pro konkrétní místní podmínky

 

Dále nabízíme rozsáhlou poradenskou službu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one