Ekologie - Ochrana životního prostředí

Sekce ochrana životního prostředí

Poskytujeme ekologické poradenství pro širokou škálu firem jak z pohledu jejich velikosti tak oblasti podnikání.

Společným cílem je, aby naši klienti dosáhli při minimálních nákladech a administrativní náročnosti plnění požadavků aktuální legislativy a minimalizovalo se tak riziko pokut nebo vynucených zásahů do technologií a výrobního uspořádání.

V případě vážného zájmu o spolupráci poskytujeme zdarma úvodní screening u klienta s cílem identifikace hlavních rizik, která mu hrozí a stanovení návrhu dalšího postupu.

Samozřejmostí je profesionalita, individuální přístup a diskrétnost vůči třetím stranám.

Je možno zadat jak zpracování konkrétní dílčí zakázky či dokumentu, tak zajištění komplexní trvalé služby na klíč včetně zastupování při jednáních s orgány státní správy, samosprávy případně dozorovými orgány.

V jednotlivých oblastech m. j. nabízíme:

·     Ochrana ovzduší  - posouzení konkrétního stavu z hlediska požadavků aktuální legislativy, zpracování návrhu řešení, stanovení kategorizace zdrojů, kontrola (zavedení) provozní evidence u středních a velkých zdrojů znečišťování, zajištění měření zdrojů znečištění ovzduší, vypracování ročního poplatkového hlášení u všech typů zdrojů, legalizace nových zdrojů – zpracování posudků a rozptylových studií apod.

 

·     Odpadové hospodářství  - posouzení konkrétního stavu z hlediska požadavků aktuální legislativy, zpracování návrhu zařazení vznikajících odpadů v souladu s katalogem odpadů, vyřízení povolení nakládání s nebezpečnými odpady, kontrola shromažďování odpadů, zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů, kontrola (zavedení) evidence odpadů, optimalizace způsobu odstraňování vč. doporučení oprávněných firem, návrhy na možné využití odpadů, návrh vnitropodnikového předpisu k plnění zákonných podmínek pro nakládání s odpady, pomoc při přeshraniční přepravě odpadů (vstupních surovin), zpracování programu odpadového hospodářství, zajištění funkce odpadového hospodáře  ( tam kde je to legislativně požadováno), apod.

·     Obaly - značení obalů,  zpracování "Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh", zajištění zpětného odběru obalů nebo odpadu z nich a využití odpadu z obalů, zpracování výkazů.

·     Vodní hospodářství  - posouzení konkrétního stavu z hlediska požadavků aktuální legislativy, zajištění povolení čerpání a vypouštění vod, provozních řádů zařízení. V případě zacházení se závadnými látkami zpracování havarijního plánu, zajištění rozborů vod apod.

 

·     Prevence havárií - zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny a zpracování „Oznámení“ případně „Dokumentace“ v souladu se zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění zákona 82/2004 Sb., vyhodnocení případných synergických efektů

·     Chemické látky a přípravky - zajištění výkonu funkce autorizované osoby a zajištění proškolení osob, včetně  zhodnocení konkrétní situace v plnění povinností vyplývajících z platných právních norem, navržení způsobu odstranění případných nedostatků, pomoc při zpracování přehledu nebezpečných látek a přípravků se kterými je nakládáno, jejich případná klasifikace, zpracování bezpečnostních listů, zpracování pravidel bezpečnosti, ochrany zdraví a jejich projednání.

Komplexní řešení problematiky R E A CH – identifikace pozice klienta vůči tomuto předpisu, povinnosti, rizika pro podnikání, předregistrace, registrace, …

·     Školení pracovníků – provádíme školení pracovníků klienta modifikované dle jeho konkrétních potřeb a podmínek zaměřené na praktickou realizaci právních a dalších norem z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, vždy individuálně zaměřené na školené skupiny ( dělníci, mistři, vedoucí pracovníci, specialisté) s praktickými ukázkami a ověřením znalostí.

·     Hodnocení vlivů staveb na životní prostředí (EIA) – provádíme zpracování oznámení, dokumentací a posudků odborně způsobilými osobami, včetně potřebných samostatných hlukových, rozptylových a dalších odborných studií a měření.

POZOR ! Některé legislativou přesně specifikované investiční záměry, ale i změny technologií a rozšíření výroby podléhají posouzení jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí ( EIA). Cílem EIA je již ve fázi přípravy projektu upozornit na možné konflikty s požadavky na ochranu životního prostředí a navrhnout opatření k snížení negativních vlivů ( pokud lze záměr vůbec doporučit k realizaci). U takto specifikovaných záměrů spadající pod EIA nelze vydat územní (stavební) rozhodnutí bez závěrečného stanoviska procesu EIA.

·     Integrovaná prevence a omezování znečištění – provádíme ve spolupráci s klientem zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení, konzultace při zpracování žádosti vlastními silami, zpracování pouze dílčích částí žádostí, pomoc při jednání o vydání integrovaného povolení. Dále v  oblasti IPPC nabízíme zákazníkům pomoc při ohlašovací povinnosti o Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

·     Zavádění ISO 14001, (ISO 9 001, OHSAS 18001) – provádíme ve spolupráci s klientem zpracování úvodního environmentálního přezkoumání.  Spolupracujeme na tvorbě interních dokumentů potřebných pro zavedení normy ISO 14 001 ( buď v návaznosti na stávající dokumentaci ISO 9 001 nebo s klientem vytvořenou). Vždy ale doporučujeme integrovanou (společnou) dokumentaci a to i případně se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dle OHSAS 18001. Cílem je s minimem (ale skutečně používané)  dokumentace, naplnit požadavky příslušných norem a přispět k průhlednému a efektivnímu řízení podniku. V případě potřeby zajišťujeme interní audity systémů a pomoc při certifikaci.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one